Ang Tagapagtatag ng Baha’i Faith na si Baha’u’llah (1817-92) ay nagsabi na sa buong kasaysayan, ipinahayag ng Diyos ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagdating ng mga banal na Kahayagan, na ang mga katuruan ay gumagabay at nagtuturo sa atin at nagkakaloob ng saligan patungo sa pagsulong ng lipunan ng mga tao.

Ang Buhay ng Espiritu

Ipinaliliwanag ng kasulatang Baha’i na ang bawat tao ay naipagkalooban ng isang hindi namamatay na kaluluwa, na kung saan ang pagkaunawa nito ay higit pa sa ating may katapusang kaisipan.

Si Baha’u’llah at ang Kanyang Kasunduan

Sa kalagitnaan ng ika-labing siyam na siglo, inatasan ng Diyos si Baha’u’llah, na ang kahulugan ay “Luwalhati ng Diyos”, na dalhin ang karugtong ng pahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Sa loob ng 4 na dekada, dumaloy sa kanyang pluma ang libo-libong mga taludtod, mga liham at mga aklat, sa kanyang mga kasulatan, binanghay niya ang balangkas ng pag-unlad ng pandaigdigang kabihasnan na tumutugon sa espiritwal na bahagi at sa kahulugan ng buhay ng tao.

Ang mga Baha’i sa Pilipinas

Ang konsepto ng training institute ay sinimulan ng Universal House of Justice noong kalagitnaan ng 1990s. Ang layunin ay upang tumulong sa indibiduwal na palalimin ang kanilang pang-unawa sa mga katuruang Baha’i, at magkamit ng espirituwal na mga kabatiran at praktikal na kasanayan na kakailanganin sa pagsasagawa ng gawain sa pamayanan.

Today's Message

Ang Tagapagtatag ng Baha’i Faith na si Baha’u’llah (1817-92) ay nagsabi na sa buong kasaysayan, ipinahayag ng Diyos ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagdating ng mga banal na Kahayagan, na ang mga katuruan ay gumagabay at nagtuturo sa atin at nagkakaloob ng saligan patungo sa pagsulong ng lipunan ng mga tao.

Ang Buhay ng Espiritu


    Ipinaliliwanag ng kasulatang Baha’i na ang bawat tao ay naipagkalooban ng isang hindi namamatay na kaluluwa, na kung saan ang pagkaunawa nito ay higit pa sa ating may katapusang kaisipan.

    Si Baha’u’llah at ang Kanyang Kasunduan    Sa kalagitnaan ng ika-labing siyam na siglo, inatasan ng Diyos si Baha’u’llah, na ang kahulugan ay “Luwalhati ng Diyos”, na dalhin ang karugtong ng pahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Sa loob ng 4 na dekada, dumaloy sa kanyang pluma ang libo-libong mga taludtod, mga liham at mga aklat, sa kanyang mga kasulatan, binanghay niya ang balangkas ng pag-unlad ng pandaigdigang kabihasnan na tumutugon sa espiritwal na bahagi at sa kahulugan ng buhay ng tao.

    Ang mga Baha’i sa Pilipinas


    Ang konsepto ng training institute ay sinimulan ng Universal House of Justice noong kalagitnaan ng 1990s. Ang layunin ay upang tumulong sa indibiduwal na palalimin ang kanilang pang-unawa sa mga katuruang Baha’i, at magkamit ng espirituwal na mga kabatiran at praktikal na kasanayan na kakailanganin sa pagsasagawa ng gawain sa pamayanan.