Ang Báb

Ang Tagapagbalita ng Baha’i Faith (1819-1850)

Sa kalagitnaan ng ika-labing siyam na siglo, isa sa mga pinakamaligalig na panahon sa kasaysayan ng daigdig isang kabataang mangangalakal ay naghayag na Siya ang may dala ng isang kalatas na naglalayong baguhin ang espiritual at panlipunang buhay ng sangkatauhan. Nangyari ito sa panahon na ang kanyang sariling bansa, ang Iran ay dumadanas ng malawakang kabulukang moral. Ang pagsisiyasayat ay nagbunga ng kagalakan at pag-asa sa lahat ng antas, at mabilis na umakit ng libu-libong tagasunod. Pinili niya ang pangalan “Ang Bab” na nangangahulugan “ang Pintuan” sa salitang Arabic.

Sa Kanyang panawagan ng espiritual at moral pagbabago, at ang Kanyang pagmamalasakit na mapabuti ang kalagayan ng kababaihan at maralita, ang tagubilin ng Bab para sa espirituwal na panunumbalik ay nakapagbago. Gayundin, naitatag ang isang panibagong pananampalataya, at pinukaw ang mga tagasunod nito na baguhin ang kanilang buhay at magsagawa ng mga dakilang pagkilos ng kabayanihan.

 

Inihayag ng Bab na ang sangkatauhan ay nasa panimula ng isang bagong panahon. Ang Kanyang misyon, na tumagal lamang ng anim na taon, ay upang ihanda ang pagdating ng Tagapagpahayag ng Diyos na magsisimula ng panahon ng kapayapaan at  katarungan na ipinangako ng lahat ng sandaigdigang pananampalataya.