Today's Message

Ang Tagapagtatag ng Baha’i Faith na si Baha’u’llah (1817-92) ay nagsabi na sa buong kasaysayan, ipinahayag ng Diyos ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagdating ng mga banal na Kahayagan, na ang mga katuruan ay gumagabay at nagtuturo sa atin at nagkakaloob ng saligan patungo sa pagsulong ng lipunan ng mga tao.

Si Baha’u'llah at ang Kanyang Kasunduan


ESL Advanced Training Program Will Getting High Help to make You Miserable?

People today who enjoy mastering activities and risking an important little dollars affection online poker. Some free casino sights offer less traditional games that are not found at casinos even,


The Colored Lady Stunning

The Colored Lady Stunning Its story follows New York jazz pianist Willie Conway, as he heads again to his hometown of Knight’s Ridge, Massachusetts for his high school reunion, the

Sa kalagitnaan ng ika-labing siyam na siglo, inatasan ng Diyos si Baha’u’llah, na ang kahulugan ay “Luwalhati ng Diyos”, na dalhin ang karugtong ng pahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Sa loob ng 4 na dekada, dumaloy sa kanyang pluma ang libo-libong mga taludtod, mga liham at mga aklat, sa kanyang mga kasulatan, binanghay niya ang balangkas ng pag-unlad ng pandaigdigang kabihasnan na tumutugon sa espiritwal na bahagi at sa kahulugan ng buhay ng tao.

Ang mga Baha’i sa Pilipinas


ESL Advanced Training Program Will Getting High Help to make You Miserable?

People today who enjoy mastering activities and risking an important little dollars affection online poker. Some free casino sights offer less traditional games that are not found at casinos even,

Ang konsepto ng training institute ay sinimulan ng Universal House of Justice noong kalagitnaan ng 1990s. Ang layunin ay upang tumulong sa indibiduwal na palalimin ang kanilang pang-unawa sa mga katuruang Baha’i, at magkamit ng espirituwal na mga kabatiran at praktikal na kasanayan na kakailanganin sa pagsasagawa ng gawain sa pamayanan.