Sa Pilipinas,  ang mga  Bahá’í at kanilang mga kaibigan ay kasapi sa isang sistematikong pag-aaral sa mga salita ng Diyos, na nagtataglay ng isang nakapagbabagong buhay na lakas. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng munting mga grupo sa komunidad  na siyang  kaagapay ang isang guro at nagaganap sa isang kapaligirang parehong seryosos at masigla. Habang nilalayon ng mga kasapi na isakatuparan and proseso ng gawa , pagmumuni at konsultasyon nga mga bagong pang-unawa na kanilang natamo, lumalakas din  ang kanilang kakayahan na  itaas ang  antas  ng pagsisilbi sa  lipunan .

sc02

Madalas nitong  ginigising ang indibidwal para magturo ng klaseng pambata , maging ‘animators’ ng ‘junior youth programme’, magsagawa ng ‘devotional meetings’ o di kaya’y imbitahan ang ibang lumahok sa mga lupong pag-aaral.

 

Ang mga kasapi sa study circles ay ginagabayan na aktibong makiugnay sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman, kakayanan at espiritwal na pang-unawa na siyang maggiging daan para sila ay maging epektibong kayamanang pantao at kasangkapan sa pagbabago.